Ανακατασκευή αόρατων βραχύβιων σωματιδίων

Πολλά από τα πιο ενδιαφέροντα σωματίδια που παράγονται στις συγκρούσεις είναι εξαιρετικά βραχύβια, και ζουν για ένα κλάσμα του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου ή λιγότερο (μέχρι και 10-24 δευτερόλεπτα). Αυτά τα σωματίδια διασπώνται πολύ κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, καθιστώντας αδύνατο το να παρατηρηθούν άμεσα απο τους ανιχνευτές σωματιδίων.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το σωματίδιο Z0, ένα ουδέτερο σωματίδιο, 91 φορές βαρύτερο από το πρωτόνιο (1 GeV στο χρησιμοποιούμενο σύστημα μονάδων) που μερικές φορές διασπάται σε ένα ζευγάρι ηλεκτρονίου e- και αντι-ηλεκτρονίου e+ (ποζιτρόνιο), ή μυονίου μ- και αντι-μυονίου μ+. Μετρώντας την κατεύθυνση και την ορμή των σωματιδίων που παράγονται είναι δυνατή η επανασύσταση της "αναλλοίωτης" μάζας του αόρατου σωματιδίου Z0 που θα πρέπει να είναι κοντά στα 91 GeV.

Το σωματίδιο Z0 είναι ένας από τους "φορείς" της ασθενούς δύναμης. Με τη χρήση των κουμπιών εισαγωγή και διαγραφή μιας τροχιάς, ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις επιλεγμένες τροχιές-> προϊόντα διάσπασης στον πιο κάτω πίνακα ο οποίος υπολογίζει αυτόματα την αναλλοίωτη μάζα των συνδυασμών δύο ή τεσσάρων σωματιδίων (ένας τρόπος για να ανακαλύψει το σωματίδιο Higgs). Ο πίνακας δείχνει επίσης το ETMiss του γεγονότος.