Η ΥΠΑΤΙΑ δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές σχολείων μαζί με τους καθηγητές τους να μελετήσουν τα θεμελιώδη σωματίδια της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις τους μέσω της γραφικής απεικόνισης των προϊόντων των συγκρούσεων σωματιδίων. Τα προϊόντα αυτά είναι «γεγονότα» που ανιχνεύθηκαν από το πείραμα ATLAS στον πιο ισχυρό επιταχυντή σωματιδίων του κόσμου, το LHC στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας Στοιχειωδών Σωματιδίων, CERN στη Γενεύη.
The HYPATIA project enables high schools students together with their teachers to study the fundamental particles of matter and their interactions, through examining the graphic visualization/display of the products of particle collisions. These products are "events" detected by the ATLAS experiment at the world's most powerful particle accelerator, the LHC in the European Particle Research Centre, CERN in Geneva.
Le projet HYPATIA permet aux étudiants des écoles secondaires d’étudier les particules fondamentales de la matière et leurs interactions avec leurs enseignants par le biais de la visualisation / de l’affichage graphique des produits des collisions de particules. Ces produits sont des «événements» détectés par l'expérience ATLAS à l'accélérateur de particules le plus puissant du monde, le LHC au Centre européen de la recherche de particules, le CERN à Genève.

Das HYPATIA-Projekt ermöglicht Schülern, zusammen mit ihren Lehrern die Elementarteilchen der Materie und ihre Interaktionen zu untersuchen indem sie graphische Darstellungen der Zerfallsprodukte von Teilchenkollisionen beobachten. Diese Produkte sind die "Ereignisse", die im ATLAS-Experiment am leistungsfähigsten Teilchenbeschleuniger der Welt – dem LHC – am europäischen Kernforschungszentrum (CERN) in Genf erfasst werden.